Hlavní Encefalitida

Porucha mozku u dospělých a dětí

Porucha mozku u dospělých a dětí

Porucha mozku u dospělých a dětí

Minimální mozková dysfunkce u dětí

Léčba MMD zahrnuje pedagogické a psychoterapeutické korekční metody, farmakologické látky a fyzioterapii. Zpravidla se používá kombinovaný přístup - pro dítě je připraven individuální program s přihlédnutím k etiologii a charakteristice kliniky. Metody pedagogiky a psychoterapie se používají k nápravě mentální retardace, sociálního a pedagogického zanedbávání a také k přizpůsobení dítěte v týmu. Důležitou roli při léčbě minimální mozkové dysfunkce u dětí hraje psychologická mikroklima v rodině - tzv. „Pozitivní komunikační model“. Zahrnuje to zaměření na úspěchy dítěte a jeho povzbuzení, vyhýbání se častému opakování slov „ne“ a „nemožný“, měkký, klidný a zdrženlivý způsob rozhovoru. Používání počítače a sledování televize je omezeno na 30–60 minut denně. V oblasti zábavy mají prioritu ty druhy her a činností, které vyžadují pozornost a soustředění: návrháři, hádanky, čtení, kreslení.

Farmakologická léčiva jsou předepisována k úlevě od individuálních symptomů. V závislosti na klinických projevech lze použít prášky na spaní (benzodiazepiny - nitrazepam, deriváty chlóru), sedativa (benzodiazepiny - diazepam), stimulanty (methylfenidát), trankvilizéry (thioridazin), antidepresiva (tricyklická antidepresiva - amitriptylin). Fyzioterapie s minimální dysfunkcí mozku u dětí je zaměřena na zlepšení fungování centrálního a periferního nervového systému a maximalizaci obnovení jejich funkcí. Nejčastěji používaná masáž, hydrokinezoterapie, cvičení. Postupně se zavádějí sportovní disciplíny, které vyžadují koordinaci pohybů a obratnosti: plavání, běh, lyžování a cyklistika.

Predikce a prevence minimální mozkové dysfunkce u dětí

Prognóza pro děti s MMD je obecně příznivá. Ve 30–50% případů je pozorováno „přerůstání“ nemoci - v dospívání a dospělosti všechny příznaky zcela vymizí. U některých pacientů však určité projevy přetrvávají po celý život. Během léčby se zřídka vyskytují duševní poruchy. Lidé s MMD se vyznačují netrpělivostí, nedbalostí, neadekvátní sociální adaptací, problémy při formování plnohodnotné rodiny a získávání odborných dovedností.

Nespecifická prevence minimální mozkové dysfunkce u dětí znamená vyloučení všech potenciálních etiologických faktorů. Preventivní opatření zahrnují racionální výživu matky, odmítnutí špatných návyků, pravidelné návštěvy prenatálních klinik s cílem sledovat těhotenství a léčit souběžné patologie, kompletní vyšetření k výběru nejvhodnějšího způsobu porodu.

Termín „minimální mozková dysfunkce v moderní medicíně“ se objevil až v polovině minulého století. Tento syndrom se projevuje jako dysregulace různých úrovní centrálního nervového systému. Takové poruchy vedou ke změnám emočního a autonomního systému. Syndrom může být diagnostikován u dospělých, ale ve velké většině případů je pozorován u dětí.

To je zajímavé! Podle některých zpráv je počet dětí s minimální mozkovou dysfunkcí 2% a další - 21%. Takový rozpor naznačuje, že neexistuje žádný jasný klinický charakter tohoto syndromu..

Podle názorů neurologů 21. století neexistuje pojem „minimální mozková dysfunkce“ a v MKN-10 odpovídá skupině poruch zvaných „poruchy hyperkinetického chování“ pod kódem F90..

Lékaři a pacienti však stále spíše pracují na starém konceptu.

Léčba minimálních dysfunkcí mozku u dětí: Instenonův terapeutický potenciál

Minimální mozkové dysfunkce (MMD) u dětí jsou nejčastější formou neuropsychiatrických poruch v dětství. Podle domácích a zahraničních studií dosahuje incidence MMD u dětí předškolního a školního věku 5–20%.

V současné době jsou MMD považovány za důsledky časného lokálního poškození mozku, které se projevuje věkem související nezralosti jednotlivých vyšších mentálních funkcí a jejich disharmonickým vývojem

U MMD dochází ke zpoždění v tempu vývoje funkčních systémů mozku, které poskytují takové komplexní integrační funkce, jako je řeč, pozornost, paměť, vnímání a další formy vyšší mentální aktivity. Pokud jde o celkový intelektuální vývoj, děti s MMD jsou na normální úrovni, ale zároveň se setkávají se značnými obtížemi ve vzdělávání a sociální adaptaci

Kvůli fokální lézi, nedostatečnému rozvoji nebo dysfunkci určitých částí mozkové kůry se MMD u dětí projevuje ve formě narušeného vývoje motoriky a řeči, formování * psacích schopností (dysgrafie), čtení (dyslexie) a počítání (dyscalculia). Nejobvyklejší variantou MMD je patrně porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Termín „minimální mozková dysfunkce“ se rozšířil v 60. letech 20. století, kdy se začal používat ve vztahu ke skupině různých etiologických a patogenezních stavů doprovázených poruchami chování a poruchami učení, které nejsou spojeny s obecným zpožděním intelektuálního vývoje. Použití neuropsychologických metod ve studiu poruch chování, kognitivních poruch a řeči pozorovaných u dětí s MMD umožnilo stanovit jednoznačný vztah mezi povahou poruch a lokalizací fokálních lézí CNS.

Velký význam mají studie, ve kterých byla potvrzena role mechanismů dědičnosti při výskytu MMD

Vzhledem k různým klinickým projevům, různorodosti faktorů, které jsou základem etiologie a patogeneze MMD, byla pro poslední revizi Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO, 1994), diagnostická kritéria vyvinuta pro řadu stavů, o nichž se dříve uvažovalo v rámci MMD (tabulka 1). S vědeckou studií MMD je tedy tendence k jejich diferenciaci na jednotlivé formy stále jasněji sledována. Je však třeba poznamenat, že v klinické praxi je často nutné u dětí pozorovat kombinaci symptomů, které se netýkají jednoho, ale několika diagnostických rubrik pro MMD podle klasifikace ICD-10..

Dynamika minimálních mozkových dysfunkcí související s věkem

Studie historie ukazuje, že v raném věku vykazuje mnoho dětí s MMD syndrom hyper excitability. Projevy hypercitlivosti se objevují častěji v prvních měsících života, ve 20% případů jsou vyčleněny později (starší než 6–8 měsíců). Navzdory správnému režimu a péči, dostatečnému množství jídla, jsou děti neklidné, mají nepřiměřený křik. Je doprovázena nadměrnou motorickou aktivitou, autonomními reakcemi ve formě zarudnutí nebo mramorování kůže, acrocyanózou, zvýšeným pocením, tachykardií, rychlým dýcháním. Během výkřiku lze pozorovat nárůst svalového tónu, třes brady, paží, klonů nohou a nohou, spontánní reflex Moreaua. Charakteristické jsou také poruchy spánku (potíže s prodlouženým usínáním, časté spontánní probuzení, časné probuzení, chvění), potíže s krmením a gastrointestinální poruchy. Děti při krmení berou prsa špatně, neklid. Spolu s poškozeným sáním existuje předpoklad k regurgitaci a za přítomnosti funkčního neurogenního pylorospasmu - zvracení. Tendence k uvolňování stolice je spojena se zvýšenou vzrušivostí střevní stěny, což vede k úsilí.

Diagnóza mozkové dysfunkce u lékaře ve většině případů děsí pacienta.

Lékařský termín „dysfunkce“ je porucha funkce v lidském těle. V tomto konkrétním případě to indikuje problémy s mozkovou kmenovou tkání.

Toto je anatomické místo, které řídí téměř všechny životní procesy v těle. Kufr reguluje tlukot srdce, tělesnou teplotu, dýchací aparát, zpracování potravinových prvků atd..

Etiologie

Důvody rozvoje příznaků diencephalického syndromu mohou být velké množství.

Faktory, které negativně ovlivňují činnost hypofýzy a hypotalamu:

 • uzavřené poranění hlavy,
 • cévní onemocnění, u nichž se snižuje průtok krve a vyvíjí se hypoxie mozku,
 • degenerativní procesy v krční páteři,
 • stresové a konfliktní situace, psychologické trauma, šok, nadměrné psychoemocionální přetížení,
 • novotvary v mozku - gliom, meningiom, kraniofaryngiom,
 • chronická intoxikace alkoholem, drogami, nikotinem,
 • pracovní rizika - kontaminace plyny, prach, chemikálie, toxiny, těkavé sloučeniny,
 • vliv složek škodlivých pro životní prostředí,
 • prodloužené hladovění kyslíkem, jako při udušení nebo utonutí,
 • infekce z chronických ložisek - kaz, zánět mandlí, sinusitida,
 • virové a bakteriální infekce - chřipka, malárie,
 • těhotenství,
 • hormonální nerovnováha,
 • velká ztráta krve,
 • chronická somatická onemocnění - hypertenze, peptický vřed, bronchiální astma,
 • porodní trauma u dětí, fetální hypoxie a fetální podvýživa, patologie druhé poloviny těhotenství, FPI.

Hlavním faktorem patogenity v syndromu je zvýšená vaskulární permeabilita. Poskytuje pronikání mikrobů do jejich mozkové tkáně a jejich toxinů cirkulujících v krvi. U pacientů se vyvinula meningoencefalitida nebo cystická arachnoiditida. Důsledkem zranění a infekcí je často kapka mozku, která vymačkává hypotalamus ze všech stran. Kromě organického poškození hypotalamické oblasti nádorem nebo zánětem je možná porucha funkčních orgánů v důsledku endokrinopatií nebo mentálního traumatu..

Magnetoterapie jako optimální léčebná metoda

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je optimální metoda, která kombinuje několik účinků:

 • farmakoterapeutický efekt - zlepšená mikrocirkulace okysličené krve a živin v centrální nervové soustavě;
 • účinek léčby fyzioterapií - korekce svalového tonusu, zrychlené zotavení.

Dobré účinky magnetoterapie jsou dokumentovány i za těžkých podmínek, zhoršená pohyblivost u dětí. Doporučuje se aplikovat na celou oblast páteře a hlavy (spodní části páteře → týlní oblast → oblast hlavy). V případě motorických poruch je vhodné přidat účinek na postiženou oblast. Magnetoterapie je vhodná každodenní a dlouhodobá léčba jako součást komplexní péče.

U dospělých, kteří měli cévní mozkovou příhodu (po léčbě akutního stádia, zaměřených na udržení životních funkcí, dekongesance, trombolytická terapie, normalizace krevního tlaku), je magnetoterapie indikována v počátečních fázích rehabilitace.

Použitím nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag se dosáhne přímé stimulace neuronů a expanze cév prekapilárií a kapilár v poškozených tkáních CNS. To vede k významnému zlepšení mikrocirkulace, přísunu kyslíku a živin do mozku a dekongestantnímu účinku. Obecně se metabolické procesy zlepšují, stimuluje se normální funkce nervových buněk a zlepšuje se další cílená fyzická rehabilitace..

Jaké jsou dysfunkce

Hmotnost mozku je relativně malá, jeho hmotnost u dospělého pacienta je v průměru jeden a půl kilogramu, mozek však aktivně řídí téměř všechny procesy, které zajišťují životně důležitou činnost lidského těla. Současně i sebemenší porušení v něm mohou vážně ovlivnit intelektuální vývoj dítěte, jeho emoční vnímání, chování. Téměř dvacet procent dětí je v současné době diagnostikováno s minimální mozkovou dysfunkcí. Mozková dysfunkce je příčinou neuropsychické povahy projevu. Konkrétněji to vyplývá z toho, že centrální nervový systém je slabě ovlivněn a je způsoben různými faktory a může se časem měnit. Jasnější obrázek se nakreslí, když je čas, aby dítě chodilo do školy. Faktory jsou v podstatě následující:

 • Těžké těhotenství.
 • V důsledku obtížného porodu.
 • Různé infekce.
 • Vystavení se ženskému tělu po dlouhou dobu toxických látek;
 • V dětství byl nedostatek péče.

Kromě výše uvedených důvodů může být dysfunkce mozku důsledkem traumatického poranění mozku, které pacient dostal při pádu nebo nehodě, šoku a infekčním onemocněním..

Ovlivněny jsou různé části mozku a v závislosti na tom, která část se vytvořila léze nebo deformace, se rozlišují typy patologií. Mohou to být poruchy mozku, jeho:

 • diencephalic struktury. Odpovědný za regulaci spánku, metabolických procesů, chuti k jídlu, termoregulace;
 • stonkové struktury. Jsou vyzváni, aby odpovídali za normální udržování základních procesů života pacienta - svalový tón, dýchání, chuť k jídlu;
 • střední struktury. Hrají také velkou roli v základních životních procesech a vykonávají kontrolu nad emočním stavem pacienta, autonomními funkcemi nervového systému.
 • minimální mozková dysfunkce. Výsledkem je časté bolesti hlavy, hyperaktivita dětí a zvyšuje se nervozita. Pacienti si stěžují na nedostatek paměti a únavu. Můžete také pozorovat inhibici vývoje, ztrátu pozornosti, narušený motor a řeč.
 • žilní dysfunkce. Zpravidla to způsobuje, že pacient trpí zvýšenou únavou a bolestmi hlavy.

Nyní o těchto funkčních různých mozkových poruchách podrobněji.

Podráždění mozkové kůry a mozkové struktury

Podráždění je charakterizováno podrážděním mozku. V závislosti na umístění léze se projevují charakteristické příznaky patologie. Takové podráždění ve většině případů není samostatným onemocněním, ale působí jako příznak jakéhokoli onemocnění. Mohou to být nádory (maligní, benigní), infekce, metabolické poruchy, krevní oběh. Jejich eliminace se provádí současně s léčbou základního onemocnění.

Projev nemoci lze zjistit encefalografií. To však nestačí k provedení účinného ošetření. Je nutné určit důvod, pro který jsou použity:

 • počítačová tomografie, MRI;
 • angiografie a další instrumentální metody.

Podráždění se zpravidla projevuje ve dvou odděleních - jedná se o subkortex a kůru mozkových hemisfér. Prvním je oddělení diencephalických struktur. Medián je představován: limbickým systémem, corpus callosum, průhledným septem, stěnami třetí komory; stonek - úseky kůry čelního a spánkového laloku; kufr, diencephalon.

K otázce léčby

Výběr léčebného režimu provádí lékař s přihlédnutím k vizuálnímu vyšetření, anamnéze nemoci a životu pacienta (u dítěte, průběhu těhotenství u matky a povaze porodu), výsledkům instrumentálních výzkumných metod, často předepsaných v dynamice.

Kromě toho je pro lékaře důležitá neuropsychologická diagnóza (zejména pokud se vyskytnou poruchy řeči). Zvolené léčebné metody jsou svou povahou individuální a zahrnují neuropsychologické a pedagogické směry.

Pokud počáteční fáze léčby nepřinesla pozitivní výsledek, předepisují se léky, z nichž hlavní jsou trankvilizéry, psychostimulanty, nootropika. Dobře zavedené v léčbě amfitaminů (Ritalin, amitriptylin).

Léčba dětí by měla být prováděna na pozadí plného boje proti této chorobě v rodině. Jsou to režimové momenty, pobyt na čerstvém vzduchu, komunikace, rozvojové aktivity, zajímavý a informativní volný čas. V případě současných potíží může lékař předepsat symptomatickou léčbu. Je však možné, že tyto příznaky zmizí při léčbě základní příčiny..

Diagnózu „dysfunkce středních struktur“ lze nazvat aktuální, protože jasně obsahuje označení místa patologické změny v mozku. Je možné slyšet takový názor, že neodráží klinický obraz nemoci, protože povaha mozku je známa stále hlouběji každý den. A taková diagnóza, jako například „minimální mozková dysfunkce“, stejně jako „subkortikální dysfunkce“, chybí vůbec v desáté mezinárodní klasifikaci nemocí. Čas ukáže, ale dnes pro neurology tento koncept odráží příčinu určitých klinických projevů a dává právo předepsat vhodnou léčbu.

Dysfunkce regulačních systémů mozku

U MKN taková diagnóza neexistuje, proto je nutné další vyjasnění. Existuje mnoho regulačních systémů, patologie těchto systémů nejsou o nic méně. K určení přesné diagnózy je nutný další výzkum. Do této kategorie lze připsat mnoho patologií, zejména cévní demenci, Alzheimerovu chorobu, Pickovu chorobu a další.

Příznaky závisí na tom, který systém a která oblast je poškozena. Například při poškození zadní oblasti se objevují záchvaty, které jsou doprovázeny hyperkinézou. Podobné pocity pokrývají další části těla..

Při poškození inverzního těla dochází ke křečím. Začínají na jedné straně těla, obcházejí celé tělo, dochází ke ztrátě vědomí.

Pokud je operační zóna poškozena, vyvíjí se konstantní nekontrolované pohyby polykání. Poškození centrálního gyru vede k rozvoji epilepsie. Za prvé, trpí obličejové svaly, objevují se halucinace. Poškození spánkového laloku - hlavně čichové halucinace a vizuální poruchy. Pokud nejsou zjištěny žádné příznaky místního poškození, je diagnostikováno difúzní poškození regulačních struktur..

Porucha hypotalamických struktur mozku

Hypotalamus je hlavním prvkem, který zajišťuje regulaci základních struktur těla. Je plně zodpovědný za kontrolu autonomních, endokrinních a trofických poruch v těle. Strukturálně se rozlišuje několik oddělení, z nichž každá plní přísně definovanou funkci. Hlavní spojení je zaznamenáno mezi hypotalamem a hypofýzou. Toto spojení se provádí endokrinním systémem a reflexními oblouky. Dochází k postupné akumulaci hormonů. Tento proces se nazývá neurokrinie. Proto se při jakémkoli poškození vyvíjí nerovnováha a narušuje se funkční stav. V tomto případě se změní intenzita kapilárního přísunu krve. Může dojít k vaskularizaci, při které se zvyšuje krevní oběh, výrazně se zvyšuje propustnost krevních cév. Tím je zajištěn intenzivní pohyb látek podle zákonů difúze.

Hypotalamus má úzké bilaterální spojení s mozkovou kůrou, subkortikálními a kmenovými strukturami. Díky této stránce je homeostáza úspěšně udržována - stálost vnějšího a vnitřního prostředí. Poskytuje také přizpůsobení měnícím se podmínkám. Hypotalamus v tom hraje zásadní roli. Porušení normální aktivity hypotalamu může být způsobeno bakteriální a virovou infekcí, intoxikací, traumatickým poraněním mozku. Dojde-li k prudké změně tlaku nebo ke změně hladiny tekutiny, může dojít k poškození komory, jádra hypotalamu. Podobná zranění se vyvíjejí na pozadí rakoviny.

Kromě anatomických zranění mohou být příčinou dysfunkce také duševní poruchy, endokrinní patologie a snížená imunita. Dlouhodobé mentální trauma, stálý účinek stresových faktorů na tělo, tedy může vést k narušení funkcí hypotalamu. V takovém případě může dojít k poškození okamžitě po vystavení negativním faktorům nebo po určité době po této expozici. Symptomy se vyznačují vysokým stupněm polymorfismu. Je to kvůli rozmanitosti funkcí, které jsou regulovány celým mozkovým oddělením. Může se objevit zvýšená ospalost nebo prodloužená nespavost, rychlý srdeční rytmus, potíže s dýcháním. Projevy lze mezi sebou kombinovat různými způsoby, což určuje specifickou povahu klinických projevů..

Rozvíjí se různé neuroendokrinní neurodystrofické poruchy. Kůže a svaly jsou poškozené. Etiologická léčba zaměřená na odstranění příčiny patologie. Používají se konzervativní i radikální ošetření. Pokud tedy byla příčinou nádor, je chirurgicky odstraněna. U výrazné bakteriální infekce se používá antibiotická terapie, u virové infekce - antivirové terapie. Cílem etiologické terapie je také eliminovat účinky různých zranění a obnovit poškozené oblasti..

Patogenetický - normalizovat tón. Doporučuje se použití antispasmodických léků, blokátorů ganglií. Aplikovaná vitaminová terapie, léčba antidepresivy, trankvilizéry. Techniky psychoterapie mají pozitivní účinek..

Žilní poruchy

Objevuje se jako důsledek oběhového selhání při srdečním selhání v důsledku tlaku vyvíjeného na žíly rostoucím nádorovým onemocněním nebo v případě poranění hlavy v důsledku zranění a při porodu..

Příznaky tohoto druhu porušení mohou být příznaky jako:

 • vzhled namodralého odstínu kůže obličeje;
 • vytváření otoků v oblasti lokalizace měkkých tkání obličeje;
 • výskyt mdloby a mdloby;
 • migrény, které jsou pulzující v přírodě a projevují se v důsledku tlakových rázů spojených se změnami povětrnostních podmínek;
 • zvýšený výskyt ztmavnutí očí;
 • migrény, které jsou matné povahy a vyskytují se ráno;
 • naléhá na nevolnost a zvracení;
 • minimální aktivita v první polovině dne.

MMD a další typy mozkových dysfunkcí

Ve srovnání se zbytkem těla je hmotnost mozku malá, jeho průměrná hmotnost u dospělého je do 1,5 kg. To mu však nebrání ovládat většinu procesů, které jsou zodpovědné za vitalitu těla..

Přes svůj význam je mozek velmi zranitelný. I malá porušení během porodu mohou velmi ovlivnit vývoj dítěte, jeho vizi světa, emoční stav

Dnes je diagnóza minimální mozkové dysfunkce (MMD) stanovena přibližně u 25% pediatrických pacientů. Porušení se projevuje v neurologických i psychologických oborech.

Nejvýraznější příznaky se projevují ve školním věku, kdy dítě chodí do školy. Výsledkem jsou časté bolesti hlavy, nadměrná pohyblivost a hyperaktivita u dětí, vysoká nervozita. Většina dětí mluví o špatné paměti a únavě. Často existují vývojové problémy, špatná koncentrace, motorické dovednosti a řeč.

 • obtížné narození;
 • těhotenství bylo obtížné;
 • infekční choroby;
 • dlouhodobé účinky toxinů na ženské tělo;
 • nesprávná péče o dítě v kojeneckém věku.

Porušení může být také způsobeno traumatickým zraněním mozku, které bylo způsobeno úderem, nehodou, modřinami, nemocemi..

U dospělých mohou být ovlivněny různé části mozku. Mozkovou dysfunkci lze detekovat u:

 • diencefální struktury - řídí metabolické procesy, spánek člověka, teplotu, chuť k jídlu;
 • kmenové tkáně - jsou zodpovědné za regulaci hlavních procesů podpory lidského života, chuti k jídlu, tónu svalových vláken a dýchání;
 • střední struktury - účastnit se životních procesů, ovládat emoční pozadí těla, autonomní procesy NS;
 • žilní - nejzřetelnějšími příznaky jsou těžká únava a bolesti hlavy.

Dysfunkce kostní dřeně

Znamená to různá porušení funkčního stavu mozku. Nejčastěji se projevuje ve formě aplastické anémie, ale existují i ​​jiné typy funkčních poruch. Často se geneticky určuje nebo se vyskytuje na pozadí autoimunitních onemocnění, což je porušení produkce cytokinů. Může to být důsledek těžké otravy různými jedy, chemikáliemi a vyvíjí se také na pozadí mnoha infekčních chorob, dysfunkce jater a ledvin. Vyvíjí se jako výsledek krevní transfúze, transplantace orgánů, chemoterapie a imunosupresivních léků používaných po transplantaci.

Kostní dřeň je obvykle zodpovědná za syntézu kmenových struktur, které se následně diferencují na různé typologické struktury, které vykonávají své přísně definované funkce. Většinou se diferencují na červené krvinky, krevní destičky, bílé krvinky, z nichž každá plní v těle přesně definované funkce. Ale v rozporu s normálním funkčním stavem kostní dřeně je tento proces přerušen. Projevuje se hypo- nebo acellularitou kostní dřeně, při které se rozvíjí anémie, trombocytopenie a neutropenie. Často dochází k potlačení erytropoézy, možná i k rozvoji nádorů a fibrózy. To má za následek vážné poruchy oběhu, závažné onemocnění krve.

V tomto případě je hlavní patologie nejčastěji charakterizována jako aplastická anémie. V tomto stavu kostní dřeň neprodukuje dostatek krvinek. Srážlivost a další vlastnosti krve, ochranné funkce jsou významně sníženy. V důsledku snížení počtu leukocytů dochází k narušení imunitního systému a schopnost těla odolávat infekcím klesá. Tělo přijímá nedostatečný kyslík. Hypoxie se vyvíjí, hypercapnia se postupně vyvíjí. To jen zhoršuje patologii..

Prognóza je nepříznivá. Obnovení kostní dřeně je mimořádně vzácné, ale pokud k tomu dojde, vyvinou se opakované infekce, které ohrožují život, další patologie. Pokud se kostní dřeň nedokáže zotavit, je nutná transplantace. Mezi další léčby patří krevní transfuze a antibiotika..

S formou dysfunkce, jako je erytrémie, se v krvi vyvíjí příliš mnoho červených krvinek. V důsledku toho se krev stává silnější, což výrazně zvyšuje riziko trombózy. V souladu s tím se zvyšuje pravděpodobnost srdečních záchvatů a mrtvice. Někdy se musíte uchýlit k týdennímu odstranění přebytečné krve z krevních cév, které pokračuje, dokud není počet červených krvinek v krvi normalizován. Erythremia je normou pouze pro lidi žijící ve vysokých nadmořských výškách kvůli potřebě kompenzovat nedostatek kyslíku ve vzduchu. S patologií se tento stav vyskytuje na pozadí chronických plicních a srdečních chorob. Patologie kostní dřeně je indikována rudou tváří, krvavýma očima, s nadměrným zvýšením krevních cév, bolestmi hlavy, tinnitem, rozmazaným viděním.

Dalším narušením funkce kostní dřeně je myelofibróza, při které je kostní dřeň nahrazena jizvou. Současně se vyvíjí anémie a krvácení, protože červený mozek neprodukuje dostatečný počet červených krvinek a krevních destiček. To vede k rozvoji zvýšené únavy a slabosti. Přesná příčina patologie nebyla dosud identifikována. Krevní transfuze a léky se používají ke kontrole příznaků..

Myelodysplasie je také považována za dysfunkci míchy a kostní dřeně. Tento stav lze charakterizovat jako nedostatečný vývoj mozku, je vrozená patologie. Nejčastěji pozorované u starších osob. K léčbě se používá krevní transfúze a chemoterapie. Transplantace kostní dřeně se používá u mladých pacientů..

Další formou dysfunkce mozku je krvácení, které se vyskytuje převážně po chemoterapii. To vede ke změně počtu krevních destiček a je známo, že jsou odpovědné za normální koagulaci krve a zastavují krvácení

Během chemoterapie je důležité neustále sledovat kvantitativní ukazatele krevních destiček (jeho prudký pokles je spojen s vývojem krvácení). U kritického počtu destiček je nutná urgentní krevní transfuze

Závěr

Pokud osoba vstoupí na oddělení s poraněním hlavy, při kterém dochází k narušení nebo ztrátě vědomí, jakož i selhání dýchání a oběhu, pak tento stav pravděpodobně naznačuje poškození mozkových struktur.

Pokud osoba hledá pomoc se symptomy poruchy vědomí, křečovými útoky, ale s nepřítomností poranění hlavy, pak to také znamená narušení činnosti mozkových struktur. V tomto případě se nejprve provede diagnostika EEG, která vám umožní vidět známky podráždění mozkových kmenů (vzrušení)..

Hlavním úkolem lékaře je přesně zjistit příčinu patologického vzrušení. V tomto případě je pacient odeslán na MRI nebo CT sken, který odhalí možnou kompresivní mozkovou strukturu, nádor. Tato patologie je běžná a představuje vážné nebezpečí a nejčastěji vyžaduje chirurgický zákrok..

Dysfunkce mozkových diencephalic struktur u dítěte

Mozkové funkce

Kmen je vzdělání zodpovědné za životně důležité funkce a zdraví těla. Nachází se v lidském mozku. Mezi nejdůležitější tělesné systémy, za které je tato struktura zodpovědná, patří:

 • kardiovaskulární.
 • respirační.
 • výměna tepla.
 • zažívací.

Často se však vyskytují případy, kdy se člověk zraní a poškodí zdraví. V tomto případě může trpět mozek nebo zadní část mozku, díky čemuž přestává normálně a správně fungovat. K tomu obvykle dochází v důsledku nehody, kdy došlo ke zranění nebo ke vzniku modřin, které vedly ke otřesu. K dnešnímu dni dochází v procesu obtížného porodu k častým úrazům..

Abnormality mozku budou klinicky výrazné nebo mohou být diagnostikovány speciálními testy.

Co taková diagnóza znamená??

Mozkový kmen je prodloužením míchy a mezi nimi není jasná hranice. Nachází se v oblasti otevření týlního laloku lebky a obvykle má velikost nejvýše 7 cm. V tak malém oddělení jsou soustředěny: střední mozek, medulla oblongata a válečný most. Podle některých zdrojů, diencephalon a cerebellum jsou také zahrnuty v kufru..

Patologické změny ve struktuře a fungování kmene mohou nastat jak obecně, tak zejména v odděleních. V závislosti na místě problému může být pacientovi diagnostikována:

 • Dysfunkce diencefalických struktur. Typické potíže: poruchy spánku, špatná chuť k jídlu, skoky v tělesné teplotě, zhoršená samoregulace a metabolismus. Toto je nejčastěji diagnostikovaná forma neurologické poruchy. Typickým příkladem je známá vegetativní vaskulární dystonie, která postihuje 30% ženské populace.
 • Dysfunkce struktur mozkových kmenů. Pacienti si všimnou nerovnoměrného dýchání a narušení svalového tonusu. Tato skupina patologií zahrnuje také oslabení hlasivek a problémy s fungováním hlasivek (dysfonie), potíže s polykáním a častým zadusením (dysfagie), špatné vnímání řeči (dysartrie)..
 • Dysfunkce středních struktur. Způsobuje emoční poruchy, nevyvážené chování, náhlé výkyvy nálad, vegetativní formy somatických poruch.

Normálně jsou procesy regulace lidského života ze strany mozkového kmene dobře zavedeny a nevyžadují korekci. Pod vlivem určitých rizikových faktorů však vyvstávají nemoci, které mohou být v závislosti na stupni složitosti vyjádřeny jako jasné nebo vyhlazené klinické projevy..

Diagnostika

Když má terapeut pouze první podezření, že osoba má poruchu v centrálním systému, okamžitě ho pošle neurologovi, který by měl:

 • najít možné změny ve fungování mozku nebo míchy.
 • identifikovat léze nebo odchylky v jiných částech nervového systému.
 • diagnostikovat.
 • označte léčbu.

Na základě závěru neurologa bude stanoveno, jaký druh dysfunkce je u člověka přítomen, a metody předepsané léčby budou vybrány pro nejrychlejší zotavení.

Trocha anatomie

Podle termínu „dysfunkce“ není ničím jiným než porušením jakékoli funkce těla. V tomto případě struktury mozkových kmenů. Co je to mozkový kmen? Tomu se rozumí anatomická formace, která je zodpovědná za téměř všechny tělesné funkce, které jsou životně důležité. To znamená, že kmen je zapojen do procesů tluku srdce, termoregulace, dýchání, trávení a dalších. Když dojde k situacím, kdy mozek pacienta dostane nějaký druh traumatu, například při porodu, v důsledku modřin, otřesů, je postižen i kmen. Odtud dochází k různým selháním jeho funkcí. Mohou však mít výrazné klinické příznaky, ale nemusí. Ve druhém případě je nutné identifikovat porušení pomocí zvláštních metod výzkumu a diagnostiky.

Pokud existuje podezření, že byly narušeny kmenové funkce, je ve většině případů předepsána počítačová tomografie. Tato metoda výzkumu umožňuje detekovat narušené funkce mozku, včetně stonku v důsledku vrstevnatých obrázků. V některých případech se obejdou bez použití počítačové tomografie, což se zpravidla vztahuje na případy, kdy neexistují důvody, které by naznačovaly poškození mozku..

V této situaci se doporučuje provést elektroencefalogram. Toto je typ studie při zaznamenávání a vyhodnocování elektrických impulzů mozku. S porážkou struktur stonků je často možné detekovat podráždění stonků, které ukazuje podráždění jedné z částí mozku.

Druhy dysfunkce

V mozku je několik typů patologií. Rozdělení do skupin bude záviset na tom, které oddělení vytvořilo dysfunkci nebo narušení práce jako celku. Mezi nimi:

 1. Diencephalic. Tato struktura je zodpovědná za spánek člověka i za chuť k jídlu. Díky tomu je udržována normální teplota lidského těla a nedochází k narušení metabolických procesů..
 2. Zastavit Tato struktura pomáhá regulovat základní procesy života, jako je dýchání, tón a chuť k jídlu..
 3. Medián pomáhá autonomním procesům v nervovém systému a je také zodpovědný za emoční stav člověka.

Normální práce všech těchto oddělení zajišťuje, že člověk je zdravý a v normálním psychoemocionálním stavu. Pokud ale někde existuje porucha, musíte se neprodleně poradit s neurologem, aby provedl diagnózu a předepsal léčbu.

Hlavní příznaky

V závislosti na tom, kdy je nemoc diagnostikována a zda byla léčba provedena po diagnóze, se příznaky budou lišit..

MMD u dětí

Není tak těžké si všimnout přítomnosti minimální mozkové dysfunkce u dítěte. Děti se syndromem budou mít problémy v chování a učení od prvního ročníku

. Takové děti často trpí zhoršenými řečovými schopnostmi a motorickými schopnostmi a mají atypické neurotické reakce. Takové děti se rychle unaví jakýmkoli druhem činnosti, jsou podrážděné a trpí zvýšenou podrážděností.

Pokud máte z tohoto seznamu 8 příznaků, můžete diagnostikovat MMD:

 1. Neustálé pohyby paží a nohou, neschopnost dlouho sedět na jednom místě.
 2. Časté ztráty nezbytných věcí, jak ve škole, tak doma.
 3. Když potřebujete dlouho sedět tiše, dítě to prostě nemůže udělat.
 4. Zdá se, že dítě neslyší, že ho oslovuje a žádá něco.
 5. Dítě je rychle a snadno rozptylováno vnějšími podněty..
 6. Přerušuje ostatní a obtěžuje dospělé i děti.
 7. Nelze dlouho čekat na přestávku ve skupinových třídách.
 8. Mluví nepřetržitě.
 9. Začíná odpovídat, zatím neposlouchá konec otázky.
 10. Není si vědom možných důsledků, pokud se účastní riskantních her. Může to být samotný iniciátor takových her.
 11. Při řešení úkolů má potíže, které nesouvisí s pochopením přirozené podstaty problému..
 12. Nelze hrát sám v tichosti.
 13. Nelze se soustředit na hry nebo na jeden úkol po dlouhou dobu.
 14. Bez dokončení jednoho případu již postupuje k dalšímu.

Termín „encefalopatie“ se v medicíně používá jako označení různých nezánětlivých forem patologických stavů mozku a centrálního nervového systému. Rodiče musí přijmout naléhavá opatření v případě, protože čím je dítě mladší, tím účinnější je léčba. Jaké jsou první příznaky této choroby??

Špatná porucha spánku a chování u malých dětí může být vyvolána přítomností benigní intrakraniální hypertenze. Jak zjistit, zda je dítě nemocné nebo ne.

Projevy u dospělých

 • Poškozená motorická funkce, často nazývaná „trapnost“.
 • Neschopnost učit se něco nového.
 • Neschopnost sedět na jednom místě, chci se alespoň pohnout.
 • Nálada se mění rychle a bez zjevného důvodu.
 • Chybí dobrovolná pozornost.
 • Impulzivita a zvýšená řídkost.

Diencephalic dysfunkce

Nejprve se to odráží v prostředních částech mozku, nebo spíše na ně začíná působit. Při pozorování takové poruchy u lidí existují:

 • snížená citlivost v těle.
 • snížení prahu bolesti, stejně jako rozvoj thalamické bolesti.
 • úmyslný třes.
 • rychlá a nepřiměřená změna slz pro smích a naopak.
 • endokrinní poruchy.

Tato dysfunkce je považována za jedno z nejčastějších nemocí, mezi které je neurologie charakteristická. Nejvýznamnějším představitelem je obvykle vegetovaskulární dystonie. Toto onemocnění se vyskytuje u jedné třetiny populace, zejména u žen.

Léčí dysfunkci různými léky a radioterapií. Pro terapeutické účely lze někdy použít speciální dietu..

Podrobnější údaje!

V případě mozku je třeba alespoň naznačit, jaké struktury má lékař podezření na zhoršenou funkci. Zvažte, jak se některé z nich objevují:

Mozkový kmen

Mozková dysfunkce mozku je velmi nebezpečná. V kufru jsou umístěna životně důležitá centra krevního oběhu a dýchání, jakož i jádra lebečních nervů. Porucha struktur mozkových kmenů může vést k následujícím příznakům:

 • dysfonie (slabost hlasu);
 • dysfagie (porušení polykání, udušení);
 • dysarthria (poruchy řeči, jako je Brežněvova kaše v ústech).

V případě léze v trupu dochází k paralýze na jedné straně a poruchám lebečních nervů na druhé straně, tj. Na straně léze.

Cévní dysfunkce

V případě, že člověk má bolesti hlavy, zejména pulzující, spojené se změnou počasí, dojde ke snížení krevního tlaku, dojde k migréně, pak se mluví o dysfunkci mozkových cév. Pokud je na transkraniálním ultrazvuku detekován vaskulární spasmus a poté se to vyřeší, jednáme o arteriálním spasmu. Žilní dysfunkce mozku probíhá jinak, protože žíly nemají ve svém složení prvky hladkého svalstva a nemohou zúžit jejich lumen. Při žilním přetížení se obávají:

 • tupé ranní bolesti hlavy;
 • mdloby;
 • ztmavnutí v očích;
 • letargie ráno;
 • cyanóza nebo cyanóza obličeje;
 • otok měkkých tkání, jako jsou víčka.

Kortikální poruchy

Dysfunkce mozkové kůry je diagnóza líného neurologa, pro kterého musí být vyloučen z medicíny. Faktem je, že epilepsie je kortikální dysfunkce. A vaskulární demence, Alzheimerova choroba a Peak - taky. Vyžaduje se objasnění diagnózy, například: „dysfunkce mozkové kůry: poškození parietálního laloku, taktilní agnosie.“ To znamená, že se zavřenýma očima nemůže pacient rozeznat známý předmět vložený do ruky, například klíč. V tomto případě je postižená oblast jasná a lze ověřit povahu procesu..

Diencephalic syndrom

Diencephalic dysfunkce mozku jsou příznaky poškození diencephalon. Jinak se tyto příznaky nazývají dysfunkce středních struktur mozku. Patří sem thalamické poruchy a také řada neuroendokrinních syndromů:

 • snížená citlivost na obličej a tělo;
 • snížení prahu citlivosti na bolest s rozvojem pálivých thalamických bolestí;
 • úmyslný třes, neobvyklé kontraktury (thalamická ruka);
 • násilný smích a pláč;
 • předčasná puberta (charakteristika dysfunkce mozku v epifýze u dětí);
 • četné endokrinní poruchy, hypertermie, slinění, hypotenze, mydriáza, hypertenze (v závislosti na umístění léze).

Pomocí těchto možností jako příklad jsme viděli, jak složitá a nespolehlivá je taková diagnóza s příkladem jedné inspekce. Takovou nevýznamnou diagnózu, jako je „mírná dysfunkce mozku“, nejčastěji uvádějí nezkušení nebo negramotní lékaři, když neexistují žádné závažné poruchy (paralýza, strabismus, třes), na MRI nejsou žádné organické poruchy a existují stížnosti. A pacient s takovou diagnózou se stává obětí lékařského „fotbalu“, protože léčba mozkové dysfunkce je stejná jako požadavek „eliminace zahradní dysfunkce“.

Dokud není diagnóza specifická, označuje lokalizaci, povahu procesu a fáze - to znamená, že pacient není diagnostikován. Proto je lepší vyškolit lékaře a poskytnout jim více času na práci s pacientem, aby mohli provést důkladnou studii a léčit specifický patologický proces a neomezovat se pouze na obecné věty.

Kmenová dysfunkce

Dysfunkce mozkových kmenových struktur je jednou z nejnebezpečnějších patologií pro lidský život a zdraví. Protože kmen je zodpovědný za nejdůležitější systémy v těle, jako jsou kardiovaskulární a respirační, může se vývoj patologií v těchto centrech projevit následovně:

 • hlasové šňůry ztrácejí své funkce a oslabují se.
 • potíže s polykáním.
 • poruchy řečového aparátu. Současně se rozvíjí potíže s vnímáním řeči, jakož i porušení schopnosti psát a číst.

Dysfunkce struktur mozkových kmenů je diagnostikována následujícími způsoby:

 1. Počítačová tomografie umožňuje plně prozkoumat postižené oblasti. Je založen na rentgenovém záření. Po ukončení studie obdrží lékař snímky vysoké kvality, které mohou určit stav mozku a jeho struktury. CT pomáhá nejen najít zaměření samotné patologie, ale také zjistit možnou příčinu vzhledu.
 2. Elektroencefalografie může sledovat stav mozku jako celku i jeho správné fungování..

Příznaky této dysfunkce mají reverzibilní poruchy a jsou odstraněny během několika výletů k specialistovi. To se děje v důsledku obnovení mozkových funkcí, jejichž aktivní aktivita se vrací po normalizaci krevního oběhu.

Diencefální poruchy

D dysfunkce struktury Diencephalic je narušením diencephalonu, které má potenciální riziko rozšíření patologie do dalších částí GM, v důsledku čehož se k výše popsaným symptomům přidají příznaky poruch charakteristických pro každou z poškozených oblastí. Důkaz dysfunkce mozkové kmenové diencefálie se projevuje ve formě chuti k jídlu, spánku, metabolismu a termoregulace.

Takové poruchy se objevují v důsledku podráždění kůry nebo jiných oblastí GM, ke kterému dochází při selhání metabolismu nebo zásobování krví, přítomnosti infekční léze nebo novotvarů benigní nebo maligní povahy.

Zjistěte, jaká je asymetrie laterálních komor mozku a co ohrožuje.

Vše o bazálních gangliích: anatomická struktura a fyziologická role.

Dysfunkce středních struktur mozku

Práce tohoto oddělení je zaměřena na správné fungování autonomního nervového systému v lidském těle. Dysfunkce středních struktur mozku je charakterizována poruchou nočního spánku a psychoemotivním stavem člověka. Obvykle se to děje v důsledku různých zranění, ke kterým dochází v důsledku pádu, šoku nebo během rehabilitace po nich.

Příznaky dysfunkce nespecifických středních struktur jsou charakterizovány následujícími fakty:

 • snížení citlivosti (pozorováno na obličeji nebo těle).
 • snížená citlivost na bolest.
 • rychle se měnící pláč nebo smích.
 • rychlá puberta.
 • endokrinní poruchy.

Při diagnostice dysfunkcí středních struktur mozku a předepsané léčby musí neurolog vzít v úvahu vlastnosti vědomého a nevědomého chování a lidského zdraví, aby terapie byla co nejúčinnější.

Ohrožené diencefické struktury

Porušení se může rozšířit do různých částí mozku, což ovlivňuje příznaky, takže při dotyku na mezistupeň v oblasti diencephalických struktur je dysfunkce charakterizována problémy s metabolickými procesy, poruchami spánku a klinickým obrazem charakteristickým pro jiné oblasti..

Podráždění se projevuje podrážděním mozku. Příznaky se mohou lišit v závislosti na postižené oblasti. Zavlažování obvykle není jediným onemocněním, ale důsledkem jiného onemocnění (nádor, neuroinfekce atd.).

Epilepsie je výsledkem dysfunkce střední a stonkové struktury mozku. Detekovány jsou také poruchy řeči, autonomní systém. V případě poškození dolních částí, problémů s vědomím (zmatení v čase), pozornosti, paměti lze pozorovat.

Minimální mozková dysfunkce u dětí

Dítě může mít také dysfunkci mozku. Nejčastěji se projevuje jako minimální mozková dysfunkce. Jedná se o velmi častou patologii, u které může být diagnostikováno každé 5 dítě. Důvody, proč se mozková dysfunkce u dětí začíná rozvíjet, jsou následující:

 • obtížné těhotenství.
 • obtížný a dlouhý pracovní proces.
 • vystavení dítěte škodlivým a toxickým látkám.
 • infekční choroby.

Příznaky dysfunkce středních struktur mozku u dětí jsou celkem nápadné a projevují se takto:

 • silné bolesti hlavy, které jsou systematické.
 • je pozorována nadměrná aktivita a také hypercitlivost.
 • existuje neustálá nervozita a podrážděnost.
 • motorické a řečové funkce jsou znatelně narušeny a zpomaleny.
 • zpomalení ve vývoji.
 • zhoršená pozornost a paměť.
 • únava a únava.

Když se toto onemocnění začne rozvíjet, příznaky se podle toho stávají výraznějšími a vypadají mnohem intenzivněji. Takové porušení může vyvolat další, závažnější důsledky. Například epilepsie nebo nebezpečné nervové poruchy.

Zahraniční lékaři praktikují takovou léčbu, jako je neustálé sledování dítěte osteopatickým lékařem. Musí neustále sledovat stav dítěte a sledovat, zda nedošlo ke změnám či zhoršení jeho stavu. Pokud jsou v počátečních stádiích detekovány poruchy mozkových struktur mozku, je snadné situaci napravit a léčit nemoc bez následných škodlivých a negativních důsledků..

MMD a další typy mozkových dysfunkcí

Ve srovnání se zbytkem těla je hmotnost mozku malá, jeho průměrná hmotnost u dospělého je do 1,5 kg. To mu však nebrání ovládat většinu procesů, které jsou zodpovědné za vitalitu těla..

Přes svůj význam je mozek velmi zranitelný. I malá porušení během porodu mohou velmi ovlivnit vývoj dítěte, jeho vizi světa, emoční stav.

Dnes je diagnóza minimální mozkové dysfunkce (MMD) stanovena přibližně u 25% pediatrických pacientů. Porušení se projevuje v neurologických i psychologických oborech.

Nejvýraznější příznaky se projevují ve školním věku, kdy dítě chodí do školy. Výsledkem jsou časté bolesti hlavy, nadměrná pohyblivost a hyperaktivita u dětí, vysoká nervozita. Většina dětí mluví o špatné paměti a únavě. Často existují vývojové problémy, špatná koncentrace, motorické dovednosti a řeč.

 • obtížné narození;
 • těhotenství bylo obtížné;
 • infekční choroby;
 • dlouhodobé účinky toxinů na ženské tělo;
 • nesprávná péče o dítě v kojeneckém věku.

Porušení může být také způsobeno traumatickým zraněním mozku, které bylo způsobeno úderem, nehodou, modřinami, nemocemi..

U dospělých mohou být ovlivněny různé části mozku. Mozkovou dysfunkci lze detekovat u:

 • diencefální struktury - řídí metabolické procesy, spánek člověka, teplotu, chuť k jídlu;
 • kmenové tkáně - jsou zodpovědné za regulaci hlavních procesů podpory lidského života, chuti k jídlu, tónu svalových vláken a dýchání;
 • střední struktury - účastnit se životních procesů, ovládat emoční pozadí těla, autonomní procesy NS;
 • žilní - nejzřetelnějšími příznaky jsou těžká únava a bolesti hlavy.

Výstup

Lékaři mohou diagnostikovat poškození mozku nebo jeho jednotlivých struktur u osoby, která byla přijata do nemocnice se zraněním hlavy způsobeným nehodou, modřinami nebo šokem, pokud omdlí nebo omdlí, nebo pokud pacient zadusil nebo je narušen oběh.

Když se pacient obrátí na lékařské zařízení o pomoc, zatímco má příznaky zhoršeného vědomí nebo křečových útoků, znamená to, že osoba má poruchu v činnosti mozkových struktur a oddělení. Pro správnou diagnostiku je nejlepší obrátit se na EEG. Vidí a pozná první známky vzrušení mozkových kmenů..

Lékař musí správně stanovit diagnózu a příčinu patologie. Pro úplnost neurolog nasměruje pacienta na podrobné vyšetření, které zahrnuje MRI a CT. Po obdržení všech výsledků testu bude odborník schopen předepsat nezbytnou léčbu a poté sledovat výsledky léčby.

Žilní dysfunkce

Projevuje se porušením venózního odtoku v důsledku několika faktorů. Například to může být důsledek poranění hlavy, včetně porodu během porodu, srdečního selhání a vývoje nádoru. Trombóza žil mozku hlavy může ovlivnit vývoj onemocnění. Abychom se zbavili mačkání žil mozku, v některých případech stačí několik relací osteopatie. Pokud je tato diagnóza provedena nebo jsou-li přítomny výše uvedené příznaky, musíte navštívit lékařskou ordinaci, kde osteopat provede diagnózu, a pokud je to nutné, předepsat nezbytnou léčbu.

Když se u pacienta vyvinou bolesti hlavy, zejména mající pulzující charakter, které vznikají v důsledku změn krevního tlaku spojeného se změnou počasí, migrény, lze předpokládat, že existují poruchy funkcí mozkových cév. V případě, že transkraniální ultrazvukové vyšetření odhalí přítomnost vasospasmu, který následně můžeme hovořit o arteriálním spasmu.

Dysfunkce žil mozku má mírně odlišný průběh, protože v žilách chybí prvky hladkého svalstva, které mohou zužovat lumen. Bolesti hlavy spojené s příznaky jako nevolnost a zvracení, podrážděnost a epilepsie mohou být příznaky žilní dysfunkce. Tato patologie se také projevuje:

 • Ráno tupé bolesti hlavy.
 • Případy mdloby.
 • Přítomnost namodralé pleti nebo cyanózy.
 • Pocity ztmavnutí očí.
 • Nedostatek aktivity v první polovině dne.
 • Vznik otoků měkkých tkání, například víček.

Známky v dětství

Během rozvoje dětství je obtížné identifikovat LTA. Děti jsou někdy nervóznější než ostatní a trpí narušením biorytmu (spánek a bdělost). Děti mohou mít porušení sání prsu, bez příčinného pláče.

Během vývojového období se tyto děti zpravidla stávají mobilnějšími a častěji trpí zraněním. Mohou mít „posun“ ve vývoji nebo přeskočit jednu ze fází vertikalizace (nejčastěji plazí), neschopnost soustředit se na hru. Může se vyskytnout zvýšené vzrušení, nemotornost.

Za pozornost stojí také první emocionální výbuchy povahy hněvu a agrese. Ačkoli tyto projevy jsou nespecifické, často pozorované u jiných dětí v určitém období vývoje, s mozkovou dysfunkcí se zdají neobvykle expresivní..

Častým projevem je pomalý vývoj řeči, obecně pomalý nebo nerovnoměrný vývoj. Někdy v jednom školním předmětu děti překonávají spolužáky (např. V matematice) a v jiných vykazují úspěch pod průměrnou úrovní (např. Mateřský jazyk).

Při poškození bazálního cholinergního systému je pozorováno obecné porušení kognitivních funkcí..

Dysfunkce středních mozkových struktur mozku je charakterizována širokou škálou příznaků. Projevují se zejména děti předškolního a školního věku:

 • motorické poruchy;
 • emoční poruchy a poruchy chování;
 • zhoršená koncentrace pozornosti a paměti;
 • narušená řeč, vnímání a myšlení.

Poruchy v motorické oblasti jsou selháním procesu vzrušení a klidu (hyperaktivita, hypoaktivita). Projevuje se také zvýšenou únavou, ale neadekvátní reakcí (neklidné dítě se stává ještě více hyperaktivní, klidnější je náchylnější k hypoaktivitě). Ale obě formy jsou doprovázeny zvýšenou podrážděností.

Jedním z příznaků dysfunkce středního stonku je porušení hrubých a malých pohybových schopností, projevující se obecně neúčinností motorického nebo grafomotorického.

Projevy nefunkčnosti horního trupu a dolních kmenových systémů zahrnují emoční poruchy. Emoční labilita se projevuje změnami nálady, tendencí k afektivitě a agresivitou.

Děti s mozkovou dysfunkcí často jednají impulzivně - okamžitě dělají, co chtějí, v tuto chvíli, aniž by přemýšlely o důsledcích svého jednání. Mají také nízkou toleranci k frustrace - některé podněty v nich mohou vést k afektivní explozi. Přestože jsou tyto děti velmi citlivé a někdy přecitlivělé, je pro ně obtížné vcítit se do pocitů jiných lidí. Často zranili ostatní, aniž by si to uvědomili..

Protože takové děti jsou často ignorovány kvůli nevhodnému chování, snaží se upoutat pozornost. Ale dělají to nepřiměřeným způsobem - křičí, „explodují“, čímž uzavírají kruh kolem sebe.

Děti s nedostatkem pozornosti jsou často rozptýleny a neschopné se soustředit. Jejich činnost je snadno přerušena jakýmkoli podnětem. Často zapomínají nejen na instrukce, ale také na své věci. Často si nepamatují, kam a proč šli, co chtěli dělat.

Poruchy řeči, vnímání a myšlení se projevují pomalým vývojem řeči s poruchami výslovnosti (dyslalia). Problémy s verbálními motorickými dovednostmi jsou spojeny s výslovností delších, složitějších slov. Špatná slovní zásoba se projevuje v narušeném myšlení. myšlení úzce souvisí s řečí.

Výše uvedené příznaky se nevyskytují u každého dítěte s porušením funkčních schopností mozku. Míra jejich závažnosti se také liší. Mnoho známek se zhoršuje se zráním CNS.

Jak pomoci dítěti

Mírná dysfunkce ovlivňující strukturu kmenů u žáků se projevuje mírnými abnormalitami v mozku - problémy se zapamatováním nových slov, vzdělávacím materiálem, hyperaktivitou (nadměrná fyzická aktivita) nebo hypoaktivitou (snížená fyzická aktivita), rychlou únavou, zpomaleným mentálním a fyzickým vývojem.

Dysfunkce ovlivňující struktury diencefalických kmenů u dítěte jsou charakterizovány poruchami autonomní regulační aktivity mozku, které jsou doprovázeny ztrátou chuti k jídlu, zhoršeným metabolismem a termoregulací. Žilní dysfunkce v dětství se vyvíjí v důsledku zhoršujícího se odtoku žilní krve, nesprávného fungování krevního zásobovacího systému mozku.

Hlavní příčiny patologie: komprese žil v důsledku traumatického poškození nebo růstu nádoru, diagnózy srdečního selhání, arteriální, cerebrální hypertenze. Příznaky žilní dysfunkce:

 • Modrý nádech kůže.
 • Otok měkkých tkání v oblasti obličeje.
 • Mdloby, mdloby.
 • Pulzující bolesti hlavy.
 • Tmavé oči.

Léčba dětí ve středním věku je založena na neuropsychologické korekci. Psychologové pracují s dětmi na regulaci behaviorálních dovedností a emočních reakcí. Léčba drog je kombinována s hardwarovými technikami (mikropolarizace), fyzioterapií, masáží, léčebnými cviky.

Lékaři doporučují zkrátit dobu, kterou dítě tráví u počítače a před televizí, chodit více na čerstvý vzduch, organizovat zdravou, vyváženou stravu a příjemné psychologické klima v rodině.

Je důležité mluvit s dítětem, vysvětlit mu, že problémy nesouvisejí s jeho charakterem, ale s biologickou (zejména psychoneurofyziologickou) poruchou. Dítě s dysfunkcí mozkových struktur nelze znovu vzdělávat. Léčba musí být svěřena odborníkům.

Je důležité, aby se dítě cítilo milováno, aby nedostalo tresty za své chyby. Díky rodičovské trpělivosti, podpoře a lásce bude lépe překonávat překážky a vyrovnat se s různými úkoly. Pokuste se ho vychovávat pozitivním směrem, ocenit, co dělá, i když je to maličkosti. Neobviňujte ho za slabosti.

Poskytněte mu pestrou stravu bohatou na ovoce a zeleninu. Naopak se vyhněte potravinám plným nepříjemných chemikálií, umělých přísad, příchutí, barviv, umělých sladidel, cukrů a tuků..

Dysfunkce mozkových struktur může výrazně ovlivnit kvalitu života člověka. Včasná detekce a léčba takových poruch však v mnoha případech pomáhá obnovit normální činnost centrálního nervového systému..

Diagnóza odchylky

Pokud existuje podezření na podráždění mozkových struktur, je předepsáno několik instrumentálních studií. Pro posouzení bioelektrické aktivity mozku je nutný elektroencefalogram.

Tento postup je absolutně bezbolestný. Pro zaznamenání elektrické aktivity mozku jsou na hlavu umístěny speciální elektrody. Během studie jsou zaznamenány mírné fluktuace alfa vln, jejich amplituda a další faktory jsou brány v úvahu. Také určuje, který rytmus dominuje. To vám umožní identifikovat rozptýlené změny..

Kromě elektroencefalogramu je nutné shromáždit i anamnézu a magnetickou rezonanci. Tato studie je nezbytná při dezorganizaci bioelektrické aktivity k potvrzení diagnózy a určení příčin porušení.

Nebezpečí onemocnění spočívá v detekci rozsáhlých lézí a významném zvýšení křečové aktivity. Specialista musí vyhodnotit výsledky studií a předepsat léčbu.

PŘÍZNAKY

Vzhledem k tomu, že funkčnost hypotalamu je poměrně široká, mohou se příznaky tohoto syndromu lišit. U takové nemoci lze pozorovat následující:

 • Porušení autonomně-cévního systému, které je doprovázeno udusením, ospalostí a dalšími nepříjemnými okamžiky;
 • Porušení termoregulace: prudké zvýšení teploty, zvýšené pocení;
 • Neuromuskulární poruchy, vyjádřené ve skutečnosti, že pacient trpí slabostí, neustálým přáním spát atd.;
 • Neurotropní poruchy: svědění, sucho atd..
 • Porušení nervového systému, které se projevuje porušením rytmu spánku, mentální nečinnosti;
 • Hypotalamická epilepsie způsobující záchvaty známé epilepsie, pouze příčinou takového onemocnění je porušení hypotalamu;
 • Endokrinní poruchy.

Druhá kategorie zahrnuje Itsenko-Cushingovu chorobu, která způsobuje nadměrnou syntézu adrenokortikotropního hormonu, což negativně ovlivňuje produkci glukokortikoidů v nadledvinách. Hlavní příznaky tohoto onemocnění:

 • Vysoký krevní tlak;
 • Vysoká hladina cukru v krvi;
 • Změny tvaru obličeje se stanou ve tvaru měsíce;
 • Zčervenání tváří;
 • Přítomnost karmínových pruhů, vyrážek, varu.

U pacientů trpících touto chorobou dochází k porušení cyklu menstruace, neschopnosti otěhotnět dítě, snížené sexuální touze.

Často se projevuje po porodu diencefalický syndrom, kdy výsledné krvácení vede k vazospasmu, ke kterému dochází i v mozku. To vede k rozvoji ischémie a poté k negativním změnám ovlivňujícím hypofýzu, jádro hypotalamu. Tento stav se nazývá syndrom Simmonds-Skien, jehož příznaky se projevují v nepřítomnosti produkce mléka u žen při porodu. Je pozorováno následující: hmotnost prudce klesá, hlava často bolí, pokles tlaku atd..

K otázce léčby

Výběr léčebného režimu provádí lékař s přihlédnutím k vizuálnímu vyšetření, anamnéze nemoci a životu pacienta (u dítěte, průběhu těhotenství u matky a povaze porodu), výsledkům instrumentálních výzkumných metod, často předepsaných v dynamice.

Kromě toho je pro lékaře důležitá neuropsychologická diagnóza (zejména pokud se vyskytnou poruchy řeči). Zvolené léčebné metody jsou svou povahou individuální a zahrnují neuropsychologické a pedagogické směry.

Pokud počáteční fáze léčby nepřinesla pozitivní výsledek, předepisují se léky, z nichž hlavní jsou trankvilizéry, psychostimulanty, nootropika. Dobře zavedené v léčbě amfitaminů (Ritalin, amitriptylin).

Léčba dětí by měla být prováděna na pozadí plného boje proti této chorobě v rodině. Jsou to režimové momenty, pobyt na čerstvém vzduchu, komunikace, rozvojové aktivity, zajímavý a informativní volný čas. V případě současných potíží může lékař předepsat symptomatickou léčbu. Je však možné, že tyto příznaky zmizí při léčbě základní příčiny..

Diagnózu „dysfunkce středních struktur“ lze nazvat aktuální, protože jasně obsahuje označení místa patologické změny v mozku. Je možné slyšet takový názor, že neodráží klinický obraz nemoci, protože povaha mozku je známa stále hlouběji každý den. A taková diagnóza, jako například „minimální mozková dysfunkce“, stejně jako „subkortikální dysfunkce“, chybí vůbec v desáté mezinárodní klasifikaci nemocí. Čas ukáže, ale dnes pro neurology tento koncept odráží příčinu určitých klinických projevů a dává právo předepsat vhodnou léčbu.

Přečtěte Si O Závratě